انتقال پیام تئوری های تاثیرات موجود بر محتوای رسانه، 1393

5+

انتقال پیام تئوری های تاثیرات موجود بر محتوای رسانه

نویسندگان: پاملا جی شومیکر و استیفن دی ریس

مترجمان: مجید سرابی، اردشیر زابلی زاده و حسینعلی افخمی، 1393


تعداد صفحان: 512 صفحه

ناشر: دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها

زبان: فارسی

قیمت: 2000 تومان

دانلود: انتقال پیام تئوری های تاثیرات موجود بر محتوای رسانه

راهنمای سریع دانلود، کلیک کنید .


Related Posts

Translation and Localisation in Video Games
views 518
FREE DOWNLOAD Translation and Localisation in Video Games Making Entertainment Software Global Miguel Á. Bernal-Merino 2014 E-Book: 32...
Translation in Context
views 271
Translation in Context Selected Contributions from the EST Congress, Granada, 1998 Andrew Chesterman & Natividad Gallardo San Salvador &...
New Directions in Empirical Translation Process Re...
views 386
New Directions in Empirical Translation Process Research Michael Carl & Srinivas Bangalore & Moritz Schaeffer 2016 E_Book: 323...
Becoming a Translator, 2003
views 386
Becoming a Translator An Introduction to the Theory and Practice of Translation Douglas Robinson 2003 E-Book: 318 English pages ...
Chinese Film Festivals
views 284
2017 Translation Book Chinese Film Festivals Sites of Translation Chris Berry & Luke Robinson 2017 E-Book: 374 pages Price: ...