مصاحبه


searchاگر رتبه برتر کنکور (تک رقمی- دو رقمی- کارشناسی- کارشناسی ارشد- دکتری- کلیه گرایشها – کلیه سالهای تحصیلی) هستید و دوست دارید تا داستان موفقیت خود را به گوش همگان و علاقمندان برسانید، داستان موفقیت تان را برای ما ارسال کنید تا در سایت کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی منتشر شود. صفحه ای اختصاصی به شما تعلق خواهد گرفت. (دانلود فرم مصاحبه)

 


مصاحبه با
رتبه های برتر کنکور سراسری زبان انگلیسی

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری


برگزیدگان کارشناسی زبانشناسی

برگزیدگان کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

برگزیدگان کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی


برگزیدگان کارشناسی ارشد زبانشناسی

1- سعیده حقی – رتبه 1 – 1389

2- هادی مقصود – رتبه 2 – آموزش زبان 1394

3- نگار طاهری – رتبه 1 – 1393

4- مبين خانلرزاده – رتبه 1 – 1392

5- فهیمه رضائیان – رتبه 1- 1391

6-طوفان جوانشير – رتبه 2 – 1390

برگزیدگان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

1- سینا ترابی – رتبه 3 – 1394

2- احمد نادعلیزاده- رتبه 2 – 1390

3- هومان مهرابیان – رتبه 1 – 1389

برگزیدگان کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

1- ابراهیم موسوی – رتبه 1 – 1393

2- اکرم حق وردی زاده – رتبه 85 – 1395

3- زهرا باختری – رتبه 1 – 1391

4- احسان طالب نیا – رتبه 2 – 1390

5- مریم آذردشتی – رتبه 2 – 1389


برگزیدگان دکتری زبانشناسی

1- پگاه آریایی – رتبه 28 – 1395

برگزیدگان دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

برگزیدگان دکتری مترجمی زبان انگلیسی

1- سعید صفری – رتبه 1 – 1393


برگزیدگان سایر زبانها

1- فاطمه عبدشاهی – رتبه 1 – 1393