فرهنگ لغت هزاره

انگلیسی-فارسی

دوجلد در یک جلد

این کتاب بصورت اسکن است


لینک دانلود ایمیل می شود و فرصت دانلود 2 ساعت است


نسخه الکترونیکی: 2000 صفحه انگلیسی-فارسی

قیمت: 800.000 تومان

دانلود نمونهDownloads-32

دانلود در یک فایل: لینک دانلود بعد از پرداخت ایمیل می شود

راهنمای سریع دانلود، کلیک کنید .


دانلود در دو فایل بصورت مجزا: لینک دانلود بعد از پرداخت ایمیل می شود

پارت اول:

حجم: 150 مگابایت

قیمت: 400.000 تومان

راهنمای سریع دانلود، کلیک کنید .


پارت دوّم:

حجم: 150 مگابایت

قیمت: 400.000 تومان

راهنمای سریع دانلود، کلیک کنید .