زبان: درآمدی بر مطالعۀ سخن گفتن

ادوار ساپیر

ترجمه: علی محمد حق شناس 1376


قیمت: 5.000 تومان

تعداد صفحه: 362 صفحه پی.دی.اف


راهنمای سریع دانلود، کلیک کنید .


در کتاب حاضر، مولف ذیل موضوعات گوناگون، ((زبان و مباحث مربوط به آن)) را بررسی و ارزیابی می‌کند .وی بر آن است ضمن نشان دادن علل دگرگونی‌های زبان در مکان و زمان، روابط آن را با دیگر علایق بنیادین انسانی مانند مسئله تفکر، فرآیند تاریخی، نژاد، فرهنگ، هنر و نظایر آن تبیین نماید .مباحث کتاب در یازده فصل با این عناوین فراهم آمده است1 : تعریف زبان2 . عناصر زبان3 . آواهای زبان4 . صورت در زبان :فرآیندهای دستوری5 . صورت در زبان :مفاهیم دستوری6 . انواع ساخت‌های زبانی7 . زبان، دستاوردهای تاریخی :رانش8 . زبان، دستاوردهای تاریخی :قانون آوایی.